NoviNomad - Travel Company
38 Tashkentskaya Str., Bishkek
720033 Kyrgyzstan
Tel.: (++ 996 312) 62 23 81
Fax: (++ 996 312) 62 23 80
info@novinomad.com
Contact  
  

Our address:
NoviNomad Travel Company
office 4, 100 Turusbekov Str., Bishkek
720001 Kyrgyzstan
Tel.: (00 996 312) 62 23 81
Fax: (00 996 312) 62 23 80
E-mail: info@novinomad.com or novinomad@elcat.kg

We are open:
Monday to Saturday from 8.30 to 18.00
© 2010 Novinomad  |  © 2010 AP marketing  |  goto sitetop